KOJA MISSIOON

Tartu Puuetega Inimeste Koja missiooniks on olla toeks puudega inimesele, et ta tunneks ennast võrdse liikmena ühiskonnas ja läbi organisatsiooni mõjutada ja teha koostööd seadusandlike – ja täidesaatvate valitsusorganitega.

Koda oma tegevusega kujundab salliva ja hooliva suhtumise puuetega inimestesse. Osalemine Koja tegevuses väärtustab puudega inimesi ja annab neile võimaluse osalusdemokraatia kaudu anda panus kodanikuühiskonna edendamisse.

Koda järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist tulenevaid põhimõtteid. Vt Vabaühenduste eetikakoodeksit.

Vaata ka: