MITTETULUNDUSÜHINGU “TARTU PUUETEGA INIMESTE KODA” PÕHIKIRI

Mittetulundusühing nimega “Tartu Puuetega Inimeste Koda” põhikiri on kinnitatud 12.04.1994. sõlmitud asutamislepinguga. Registreeritud 16.01.1995 Tartu Maavalitsuses reg.nr. 64820580.
Viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega Tartu Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku otsusega 10.märtsil 1998.
Muudatused kinnitatud Tartu Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku otsusega 8. mail 2007.a.
Tartu Maakohtu registriosakonnas kanne kinnitatud 22.03.2012.a

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Koda on Tartumaal tegutsevate mittetulundusühingute registrisse kantud erinevate puuetega inimeste mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus.
1.2. Koda on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakontode ja atribuutikaga.
1.3. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, kehtivast seadusandlusest, õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Kojas võivad olla koosseisulised ja lepingulised töötajad, spetsialistid, nõustajad, sponsorid.
1.5. Koja asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.6. Koja majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Koja eesmärgiks on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koostöö-ja koordinatsiooniorganiks.
2.2. Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd seadusandlike-ja täidesaatvate valitsusorganitega. Koja tegevuses lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist.
Koja ülesanded:
2.3. osaleda sotsiaalpoliitika väljatöötamises, puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude, arengukavade väljatöötamise algatamises ja elluviimises;
2.4. toetada puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;
2.5.aidata kaasa ravi, rehabilitatsiooni, üld-ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamisele ja lahendamisele; osutada erinevaid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid;
2.6. kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud küsimustes;
2.7. teha koostööd puuetega inimeste ühendustega kodu-ja välismaal, vahendada selle kaudu saadavat infot ja kogemusi, osaleda erinevates koostööprojektides;
2.8. osutada teenuseid kohalikele omavalitsustele ja puuetega inimestele;
2.9. esindada vajadusel oma liikmete huve;
2.10. tegeleda heategevusega, algatada ja osaleda heategevusprojektides

3. LIIKMED

3.1. Liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine

3.1.1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud Tartumaa puuetega inimeste mittetulundusühing, kelle puude liik on Kojas veel esindamata ja kes soovib arendada tegevust kooskõlas Tartu Puuetega Inimeste Koja eesmärkidega.
3.1.2. Taotleja esitab Tartu Puuetega Inimeste Kojale kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma koja põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse protokollilisi otsuseid.
3.1.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.1.4. Tartu Puuetega Inimeste Kojast väljaastumiseks esitab Koja liige kirjaliku avalduse, mida arutatakse järgmisel üldkoosolekul. Avalduse rahuldamisel fikseeritakse Tartu Puuetega Inimeste Koja ja väljaastunud liikme vastastikused kohustused.
3.1.5. Liikme võib Tartu Puuetega Inimeste Kojast välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui
3.1.5.1.ta ei ole viimase poolaasta jooksul osalenud koja töös;
3.1.5.2. on eiranud või jämedalt rikkunud Koja põhikirja;
3.1.5.3. pole täitnud üldkoosoleku poolt vastuvõetud protokollilisi otsuseid.
3.1.6. Koja liikmete hulgast väljaarvamise arutelust teatatakse liikmele kaks nädalat enne koosolekut. Liikmel on õigus osaleda sõnavõtuga oma väljaarvamise arutelul.
3.1.7. Väljaarvamine otsustatakse 50% pluss 1 liikmete poolthäälega.

3.2. Liikme õigused

3.2.1. Osaleda ning hääletada üldkoosolekul oma esindaja kaudu.
3.2.2. Saada Tartu Puuetega Inimeste Koja juhtivorganitelt, tegevpersonalilt ja töökomisjonidelt teavet koja tegevuse kohta (soovi korral ka kirjalikult).
3.2.3. Saada kirjalik teade seitse päeva enne üldkoosolekut koos päevakorra ja teiste aruteluks vajalike materjalidega.
3.2.4. Esitada kohtule kolme kuu jooksul avaldus Tartu Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui see pole kooskõlas seaduse või põhikirjaga.

3.3. Liikme kohustused

3.3.1. Tartu Puuetega Inimeste Kojas esindab ühingut üks esindaja, v.a. pime, liikumispuudega (ratastoolis) ja kurt, kellel on lubatud kaasata abistaja.
3.3.2. Teatada oma kontaktandmed, esitada mittetulundusühingute registri registrikaart ja põhikirja koopia.
3.3.3. Esitada oma mittetulundusühingu Tartumaa liikmete nimekiri.
3.3.4. Järgida oma tegevuses Koja põhikirja, üldkoosolekute ja juhatuse protokollilisi otsuseid.

3.4. Liikme esindaja õigused

3.4.1. Valida ja olla valitud Tartu Puuetega Inimeste Koja juhatuse, töökomisjonide jt. organite liikmeks.
3.4.2. Osaleda kõigil Tartu Puuetega Inimeste Koja üritustel.
3.4.3. Esitada ettepanekuid ja arupärimisi Tartu Puuetega Inimeste Koda puudutavates küsimustes, saada vastavat infot.
3.4.4. Esindaja õiguste tagamine ei tohi minna vastuollu Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevuse eesmärkidega ega kahjustada teiste liikmesühingute huve.

3.5. Liikme esindaja kohustused

3.5.1. Täita Koja põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse protokollilisi otsuseid.
3.5.2. Olla kursis Tartu Puuetega Inimeste Koja töö põhisuundadega.
3.5.3. Osaleda Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevuses ja koosolekutel aktiivselt ja valmistunult.

4.JUHTIMINE

4.1. Üldkoosolek

4.1.1. Tartu Puuetega Inimeste Koja kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl. Üldkoosolek võib olla korraline ja erakorraline.
4.1.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku esimehe, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudel.
4.1.3. Korraline üldkoosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
4.1.4. Üldkoosolekul osaleb ja hääletab liikme esindaja, kelleks on liikmesorganisatsiooni juhatuse liige või tema poolt volitatud esindaja, kes esitab koosoleku algul lihtvolikirja. Volitatud esindajaks võib olla teise liikmesorganisatsiooni esindaja kojas. Ühel esindajal võib olla ainult üks volitatud hääl.
4.1.5. Hääletamisõigus on ainult koosolekul osalenul.
4.1.6. Hääletamine on üldjuhul lahtine, isikuvalimiste korral võib olla salajane. Hääletamise korra otsustab üldkoosolek.
4.1.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on volitatult esindatud 50% pluss 1 kohaletulnud liikmetest.
4.1.8. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.1.8.1. Koja ühinemine, jagunemine ja vabatahtlik lõpetamine: otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või volitatud liikmetest;
4.1.8.2. Koja põhikirja muutmine ja täiendamine, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või volitatud liikmetest
4.1.8.3. Koja eesmärgi muutmine, milleks on vajalik kõigi liikmete nõusolek;
4.1.8.4. juhatuse ja kontrollorganite valimine kuni viieks aastaks; nende ennetähtaegne tagasikutsumine;
4.1.8.5. tegevjuhi valimine 50% pluss 1 koosolekul osalenute häälega; tegevjuhi tööreglemendi kinnitamine;
4.1.8.6. eelarve kinnitamine;
4.1.8.7. liikme Kojast väljaarvamine 50% pluss 1 kohalolijatest poolthäälega;
4.1.8.8 juhtorganite, revisjoni, tegevjuhi aruannete ärakuulamine ja kinnitamine, Koja majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1.8.9 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine, rentimine, pantimine või muul viisil koormamine;
4.1.8.10 juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus Tartu Puuetega Inimeste Koja esindaja määramine;
4.1.8.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.1.9. Koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad lisaks koosoleku juhatajale ja protokollijale alla ka kaks protokolli kinnitajat. Liikme esindajal on õigus nõuda eriarvamuse protokolli kandmist.

4.2. Juhatus

4.2.1. Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus koos esimehega. Juhatuses on kuni kuus liiget.
4.2.2. Juhatuse liikmete arvu määrab ja valib liikmed ning juhatuse esimehe üldkoosolek
4.2.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest. Otsus võetakse vastu häälteenamusega.
4.2.4. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
4.2.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus. Koosoleku toimumisest peavad olema informeeritud kõik juhatuse liikmed.
4.2.6. Juhatuse otsusega on õigus maksta hüvitust liikmesorganisatsioonide esindajale Tartu Puuetega Inimeste Koja töös osalemisega kaasnevate otseste kulutuste eest.
4.2.7. Juhatuse pädevusse kuulub:
4.2.7.1. koja liikmete arvestuse pidamine;
4.2.7.2. üldkoosoleku päevakorra väljatöötamine, selle kokkukutsumine ja töö korraldamine;
4.2.7.3. koja raamatupidamise korraldamine; eelarveprojekti koostamine;
4.2.7.4. koja materiaalsete väärtuste arvelevõtmine ja inventeerimise korraldamine;
4.2.7.5. koja liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus
4.2.7.6. muud Koja tegevust puudutavad küsimused, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3.Tegevjuht.

4.3.1. Üldkoosoleku vastava otsuse põhjal teeb Koja igapäevast tööd palgaline tegevaparaat, mille tööd juhib tegevjuht.
4.3.2. Tegevjuht on aruandekohustuslik koja üldkoosoleku ja juhatuse ees.
4.3.3. Juhatus sõlmib tegevjuhiga materiaalse vastutuse lepingu.

4.4. Revisjonikomisjon

4.4.1. On sõltumatu 3-liikmeline kontrollorgan, mis valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks.
4.4.2. Kontrollib Koja majandustegevust vähemalt kord aastas ning esitab aruande kinnitamiseks üldkoosolekule.
4.4.3. Kontrollib Koja tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.

5.VARA JA VAHENDID

5.1. Tartu Puuetega Inimeste Koja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, Koja vara tekib:
5.1.1 sihtotstarbelistest või sihtotstarvet määramata rahalistest ja muudest eraldistest ning annetustest
5.1.2. tulust, mis saadakse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste koolituste, ürituste, teenuste, loteriide korraldamistest
5.1.3. muust tegevusest ja tulust, mis on vajalik Koja tegevuse arendamiseks

5.2. Kojal on õigus võõrandada, omandada, rentida, pantida ja muul viisil koormata kinnis- ja vallasvara, s.h. ehitisi, inventari, transpordivahendeid jm. koja tegevuseks vajalikke kaupu ning esemeid.
5.3. Koja omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

6.ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevuse lõpetamine, ühinemine,likvideerimine ning jagunemine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule isikule.