Asutatud 21.septembril 1993.aastal.
Tegevust toetavad:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond
Tartu Puuetega Inimeste Koda
Eestimaa Puuetega Inimeste Fond
Juhatuse esimees: Liidia Laaneoja
E-post: vanavanaema.hurda@gmail.com
Kontakt:
Aadress: Hurda 7-2, Tartu 51005 telefon: +372 742 2010 (hommikul 8-10, õhtul 18-20)
Eesmärk:
Ühingu “Halastus” eesmärgiks on aidata oma tegevusega üksijäänud puudega kõrges eas inimesi.
Tegevussuunad:
Ühing tegeleb kõikide vanuritele eluvajalike asjaajamistega, kuna enamik neist ei ole ise võimelised kodust väljaspool ilma kõrvalise abita liikuma. Ühingul puuduvad oma ruumid, vanurite abistamine ja nende probleemidega tegelemine toimub nende kodudes.Abistatavad moodustavad ühingu liikmeskonna ja hetkel on ühingus 105 liiget. Neist kaheksa on üle saja aasta vanad. Aktiivselt ühingu tööga tegeleb 12 liiget. Ühingu aktiivliikmed osalevad tihedalt Tartu Puuetega Inimeste Koja töös, võtavad osa koolitustest ja infopäevadest. Samuti võetakse osa Sotsiaalministeeriumi korraldatud koolitustest Tallinnas, mis toimuvad Eneseabi Nõustamiskeskuses. Lisaks osaletakse veel ka MTÜ “Puruvanakeste” koolitustes, ollakse Jõgeva-Tartumaa Naiste Ümarlaua liige jm.
Ühingu “Halastus” peamised aastaringsed tegevused oleksid järgmised:
· arstiabi korraldamine(kojukutsed, eriarsti külastamine jne.)
· transpordi korraldamine vanuritele, kellele ei laiene invatakso soodustused
· ravimite muretsemine ja nende kättetoimetamine
· vanurite kiiremini järelravi asutustesse ja haiglatesse saamise eest seismine
· vanurite informeerimine uutest seadustest ja määrustest
· vastavalt vanurite vajadustele ametiasutustega suhtlemine
· juriidilise nõustamise organiseerimine ja notari teenuste muretsemine
· odavamate abivahendite muretsemine ja nende kättetoimetamine
· riideabi muretsemine vajadusel ja selle kättetoimetamine
· osadele Supilinnas elavatele liikmetel saunas käimise ja nende pesemise korraldamine
· võimaldame nendele, kes suudavad ise veel kõndida, surnuaia külastamise kaks korda aastas
· peame meeles oma liikmeid sünnipäevadel, jõulude ajal ning emadepäeval. Sünnipäevadel peame tähtsaks just saja ja üle saja aastaste tähtpäevi. Nende sünnipäevade meelespidamiseks on kaasatud ka Tartu Linna Sotsiaalabi osakond. Vanureid õnnitleme raadios, “Prillitoosi” saates ja ajalehtedes “Postimees” ning “Videvik”. Jõulupühade ajal külastame vanureid nende kodudes ja peame neid meeles jõulupakkidega.
· vajalikest infopäevadest ja koolitustest osavõtmine nende väheste poolt, kes suudavad ise liikuda
· lõikame juukseid
· peseme pesu(vajadusel)
· nõuandetelefon(ühingu siseselt liikmetele)
· pesu kohendamine
· anname välja Ropka-Karlova päevalehte(tasuta) “Saatuse teed”-1 kord kuus(kättetoimetamine)
· muretseme oma liikmetele “Linnalehte” ja toimetame kätte