Tartu Maarja Tugikeskus on intellektipuudega inimestele, nende peredele ja toetavaid teenuseid pakkuv MTÜ.
Asutatud oktoobris 2002.
Tegutsemisvaldkonnad: sotsiaal-, haridus- ja meditsiini valdkond
Tugikeskuse eesmärgiks on pakkuda intellekti- ja liitpuudega inimestele ja nende peredele tuge eluks ja arenguks.
Eesmärgist tulenevalt on tugikeskuse ülesanneteks:
Arendada mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega ja liitpuudega inimeste sotsiaalset toimetulekut. Luua ja ellu rakendada teenused lähtudes intellektipuudest tulenevatest vajadustest ja inimväärse elu põhimõtetest.
Luua lastele teenused, mis toetavad igakülgselt arengut ja toetavad kaasamist ühiskonda.
Luua võimalused täiskasvanud intellekti- ja liitpuudega inimestele päevaseks tegevuseks (päevakeskus – igapäevaelu toetamise teenus; töine tegevus – töökojad, toetatud töö, töökohtade leidmine – loomine.
Korraldada koolitusi intellektipuudega inimest ümbritsevatele valdkondades, mis aitavad paremini kaasata ühiskonda intellektipuudega inimeste maailma.
Luuakse koolitus ravipedagoogika ja sotsiaalteraapia alal.
Tugikeskuses rakendatud ja toimivad teenused:
Tartu linna ja Lõuna-Eesti mõõduka, raske ja sügava intellekti- ja liitpuudega inimestele ja nende peredele:
Viiepäevane ööpäevaringne hooldamine Tartu Maarja Koolis õppivatele Lõuna-Eesti lastele. Teenuse saajaid 10 õpilast.
Tartu linna intellekti- ja liitpuudega lastele ajutise hoide teenus koolipäevadel.
Teenuse saajaid 6-12 õpilast
Tartu linnas elavatele intellektipuudega laste lastevanematele nädalavahetuseks ja/või nädalaks puhkuse võimaldamine, ajutine hoideteenust tugikodus – ööpäevaringset hooldamise teenus intellektipuudega pereliikmele. Loodud teenus aitab ennetada laste hülgamist pere poolt. Teenuse saajaid 22 õpilast.
Rehabilitatsiooniteenus intellektipuudega inimestele. Projektipõhiselt on teenust osutatud 10 aastat.
Projektipõhiselt ja annetustele toetuv igapäevaelu toetamise teenus Tartu linnas ja maakonnas elavatele intellektipuudega inimestele.
Korraldatakse erinevatele sihtgruppidele koolitusi – spetsialistidele, peredele, intellektipuudega inimestele. Koolitusi korraldatakse õppepäevade, seminaride, rahvusvaheliste koolitustena.
Planeeritavad teenused ja tegevused:
Luua toetatud elamise teenus, leibkonnas elamise põhimõttel Tartu linnas ja maakonnas elavatele intellektipuudega inimestele. Grupikodu loomine.
Tööeluga seonduvate teenuste loomine. Toetatud töö. Töine tegevus.

Tugikeskust juhib juhatus, kuhu kuuluvad Helle Känd – juhataja, Tartu Maarja Kooli (TMK) arst, Taimi Lorvi – raamatupidamine, Jaanus Rooba – TMK direktor. Tugikeskuses töötavad projektide ja teenusepõhiselt 9 inimest.

Kontaktisik: Helle Känd
Telefon: +372 5113 3539

E-post: helle@maarjatugikeskus.ee